Miras Hukuku
Veraset ilamının alınması
Vasiyetname düzenlenmesi
Vasiyetnamenin iptali davaları
Mirasçı atanması ve mirasçılıktan çıkarma
Mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi
Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin düzenlenmesi
Muvazaalı miras tasarruflarının iptali ve tenkis davaları